مقالات وبسایت

سوالات آزمون بافت‌شناسی 5 تیر 1399

سوالات آزمون بافت شناسی 5 تیر گروه دامپزشکی ایران، به همراه پاسخنامه کلیدی. فیلم بررسی سوالات توسط دکتر شیرین عارفی و دکتر امیرسالاری زندی به زودی در آپارات و اینستاگرام گروه آپلود می‌شود.

برای دریافت pdf سوالات کلیک کنید.

سوالات

1. کندروسیت‌های بافت غضروفی انرژی موردنیاز خود را از چه طریقی کسب می‌کنند؟

1.گلیکولیز بی‌هوازی

2.گلیکولیز هوازی

3.فسفریلاسیون اکسیداتیو

4.متابولیزه کردن اسیدلاکتیک

 

2. پس از پایان خاتمه دپلاریزاسیون غشا و پایان عمل انقباض عضله اسکلتی یون‌های کلسیم آزاد شده به سارکوپلاسم چه می‌شود؟

1.تجزیه می‌شوند

2.از سلول خارج می‌شوند

3.در شبکه سارکوپلاسمیک ذخیره می‌شوند

4.وارد لوله‌های عرضی می‌شوند

 

3. کدامیک از عوامل زیر در ایجاد تعادل مایع میان بافتی بافت همبند نقشی ندارد؟

1.فشار هیدروستاتیک بالای انتهای شریانی مویرگ

2.فشار اسمزی بالای انتهای شریانی مویرگ

3.مویرگ‌های لنفاوی موجود در بافت همبند

4.منافذ موجود در جدار مویرگ‌های خونی

 

4. کدام یک از سلول‌های زیر جزو سلول‌های دائمی بافت همبند است؟

1. Plasmacell

2.Lymphocyte

3. Neutrophil

4.Acidophil

 

5. درکدام یک از بافت‌های اپیتیالی زیر کمترین نقل و انتقال مواد از خلال سلول‌ها رخ می دهد؟

1.Simple columnar

2. Stratified cuboidal

3. Pseudostratified

4. Transitional

 

6.در صورتی‌که بخواهید به عنوان یک پزشک میزان سنتز و تخریب رشته‌های الاستیک را در بدن بیمارتان بررسی نمایید، کدام یک از اسیدآمینه‌های زیر را مورد سنجش قرار می‌دهید؟

1. desmosin

2. prolin

3.hydroxylisin

4.methionin

 

7. مجموع بافت‌های همبندی که باعث سازماندهی عضلات اسکلتی می‌شود کدام است؟

1.ایجاد مسیری برای ورود عروق و اعصاب به درون بافت عضله

2.انتقال نیروی انقباضی سلول های عضلانی به استخوان

3.عایق بندی سلول‌های عضلانی

4.ذخیره مواد غنی از انرژی برای سلول‌های عضلانی

8. مهمترین عاملی که موجب می‌شود غضروف مفصلی درمقابل فشارهایی که برآن اعمال می شود مقاومت نماید کدام است؟

1.استخوان تیغه‌ای محکم زیر آن

2. رشته‌های فراوان و قطور کلاژن نوع1

3.گروه‌های ایزوژنیک کندروسیت‌ها

4.آرایش خاص رشته‌های ظریف کلاژن نوع2

 

9. ویتامین سی برای تشکیل کدام یک از اجزای ماتریکس بافت همبند ضروری است؟

1.رشته کلاژن

2.رشته الاستیک

3.گلیکوپروتئین

4.پروتئوگلیکان

 

10. اختلال در عملکرد کدام یک از عناصر اسکلت سلولی به ترتیب موجب نقص در ساختار میکروویلی و مژک‌ها می‌شود؟

1.میکروفیلامان-فیلامان بینابینی

2.میکروفیلامان-میکروتوبول

3.فیلامان بینابینی-میکروتوبول

4.میکروتوبول-میکروفیلامان

 

11. بافت استخوانی کدام منطقه زیر از نوع استخوان تیغه‌ای است؟

1.درزهای استخوان جمجمه

2.استخوان آلوئولی فک

3.محل اتصال تاندون به استخوان

4.استخوان اسفنجی دیپلوئه

 

12. کدام یک از سلول‌های زیر در روده دارای مقادیر زیادی عنصر روی می‌باشد؟

1.غده برونر

2.سلول‌های غشایی

3.سلول‌های پانت

4.سلول‌های جامی شکل

 

13. موئینه‌های صفراوی (Bile canaliculi) متشکل از کدام یک از ساختارهای زیر است؟

1.فرورفتگی دو سلول کبدی

2.سلول‌های مکعبی

3.سلول‌های استوانه ای

4. سلول‌های استوانه‌ای شبه مطبق

 

14. کدام یک از ترکیبات ماده زمینه‌ای در بافت همبند غیرسولفاته است؟

1 .اسید هیالورونیک

2.فیبرونکتین

3.هپارین

4.کندرونکتین

 

15. Trigona fibrosa به ترتیب در نشخوارکننده بزرگ و اسب از چه تشکیل یافته است؟

1 .استخوان-غضروف هیالن

2.غضروف هیالن- استخوان

3.همبندسخت-استخوان

4.غضروف هیالن-همبند سخت

 

16. کدام یک از موارد زیر در برونشیول انتهایی دیده می شود؟

1.سلول گابلت

2.غضروف

3.بافت پوششی استوانه‌ای مطبق مژه دار

4.بافت پوششی مکعبی ساده

 

17. بافت پوششی در کدام اندام زیر از نوع simple squamous epithelium می‌باشد؟

1. مری

2.معده

3.روده کوچک

4.عروق خونی

 

18. محل قرارگرفتن دیاد در عضله قلبی ……. است.

1.خطM

2.روی بند H

3.بین باند  Hو l

4. خط Z

 

19. کدام یک از نوروگلی‌های زیر عملکرد ایمنی دارند و عرضه کننده ی آنتی ژن به لنفوسیت T هستند؟

1. oligodendrocyte

2. ependymal

3.astrocyte

4.neurolemmocyte

 

20. مسئول ساختن میلین در سیستم اعصاب مرکزی کدام سلول است؟

1. Schewn cell

2.Oligodendrocyte

3.Astrocyte

4.Epandyma cell

 

21. کدام یک از عبارات زیر در خصوص سلول‌های میواپیتلیال بافت پوششی صحیح نیست؟

1. بین تیغه پایه و قاعده سلول‌های میواپیتلیال قرار دارند

2.با یکدیگر و با سلول‌های اپیتلیالی اتصال محکم دارند

3.دارای فیلامین‌های فراوان اکتین و میوزین اند

4.دارای فیلامین‌های حدواسطسایتوکراتین اند

 

22. کدام زوائد سطح سلولی از نظر ساختار درونی به یکدیگر شبیه اند؟

1. Flagela – Stereocilia

2. Microvilli – Stereocilia

3. Cilia – Microvilli

4. Cilia – Stereocilia

 

23. کدام یک از غدد موجود در بدن هم زمان هر سه نوع مواد پروتئینی و قندی و چربی را ترشح می‌نماید؟

1.غدد عرق

2.غده سباسه

3.غده پانکراس

4.غده پستانی

 

24. کدام یک از رشته‌های موجود در ماتریکس بافت همبند بیشترین استحکام را درمقابل نیروهای کششی دارند؟

Collagen type1

2. Oxytalan

3. Elastic

4. Reticular

 

25. درخصوص هایپرتروفی رشته‌های عضلانی اسکلتی کدام یک از عبارات زیر صحیح است ؟

1. در طی هایپرتروفی تعداد سلول‌ها افزایش می‌یابد

2. در طی هایپرتروفی ذخایر چربی سلول‌ها افزایش می‌یابد

3.جنسیت در فرآیند هایپرتروفی نقش دارد

4. ورزش می‌تواند موجب هایپرتروفی شود

 

26. مایع سینوویال مفاصل کدام یک از اعمال زیر را انجام نمی دهند؟

1. لغزنده کردن مفصل

2. تغذیه غضروفی مفصل

3.اکسیژن رسانی غضروف مفصلی

4. ترمیم غضروف مفصلی

 

27. علت اصلی رنگ قرمز عضلات اسکلتی کدام است؟

1.وجود میوگلوبین زیاد

2.حضور میوفیبریل های فراوان

3. تعداد زیادی میتوکندری

4.عروق خونی زیاد

 

28. گیرنده‌ی هورمون‌های پپتیدی درکدام ناحیه از سلول‌های پوششی قرار دارند؟

1.غشاء قاعده‌ای-جانبی سلول

2. پوشش هسته‌ای سلول

3. غشاء راسی سلول

4. سیتوزول سلول

 

29. کدام یک از سلول‌های ترشحی زیر دارای شبکه ی اندوپلاسمیک خشن فراوان است؟

1.سروزی

2.موکوسی

3.استروییدی

4.جامی

 

30. در دسترس ترین ذخیره انرژی برای رشته‌های عضلانی اسکلتی پس از ATP کدام است؟

1.گلوکز

2.فسفوکراتین

3.گلیکوژن

4.اسیدچرب

 

31. در طی مطالعه یک بافت با میکروسکوپ توری دیده می‌شود که یک رگی عضله صاف ندارد. اما مقادیر زیادی بافت همبند در اطراف وجود دارد. این ویژگی مربوط به کدام یک از عروق زیر می‌باشد؟

1.آرتریول

2. ونول

3.شریان الاستیک

4.ورید بزرگ

 

32. کدام یک توصیف مناسبی برای مویرگ پیوسته است؟

1.لومن‌های پهن غیرمعمول

2.بیشترین شیوع را در مغز و عضله دارد

3.منافذ فراوان دارد

4.فاقد غشای پایه کامل است

 

33. کدام توصیف درمورد همه ارگان‌های لنفاوی ثانویه (محیطی) صحیح است؟

1.توانایی لنفوپویزیس غیروابسته به آنتی ژن

2.دارای کریپت هستند

3.محتوی سلول‌های اپی تلیال-رتیکولار هستند

4.دارای گره‌های لنفاوی هستند

 

34. کدام یک از موارد زیر درمورد سلول‌های جذب کننده روده باریک درست است؟

1.سلول‌های انترواندوکرین نامیده می‌شوند

2.تعداد زیادی میکروویلوس سطوح قاعده‌ای آن‌ها را می‌پوشاند

3.عملکرد آنها ساخت تری گلیسیرید از لیپیدهای جذب شده می‌باشد

4.لیپیدها را از طریق انتقال جذب می‌کند

 

35. اولین مرحله‌ای که در آن یک گرانولوسیت خاص از گرانولوسیت دیگری افتراق داده می شود، کدام است؟

1. میلوسیت

2.سلول نواری

3.متامیلوسیت

4.پرومیلوسیت

 

36. چاپرون‌ها پروتئین‌های سیتوپلاسمی هستند. در کدام یک از ارگان های زیر بیشتر یافت می‌شوند؟

1.لیزوزوم‌ها

2.کمپلکس‌های گلژی

3.شبکه آندوپلاسمی خشن

4.شبکه آندوپلاسمی صاف

 

37. طول عمر تقریبی اریتروسیت‌های درگردش چقدر است؟

1. 8 روز

2. 20روز

3. 5هفته

4. 4ماه

 

38. کدام جزء بیوشیمیایی سطح سلول‌های اریتروسیت مسئول تعیین گروه‌های خونی(سیستم ABO) است؟

1. اسیدچرب

2. کربوهیدرات

3. اسید نوکلئیک

4.کلسترول

 

39. نواحی غشای سلول‌های اپی تلیال حاوی پلاک‌های پروتئینی سفت فراوان، ویژگی مهم کدام بخش از دستگاه است؟

1. دستگاه جذب گلومرولی

2. مخاط مثانه

3.هرم‌های کلیوی

4.پیشابراه غشایی

 

40. کدام سلول یک سلول عضله صاف تغییریافته ترشح کننده رنین است؟

  1. سلول‌های ماکولا دنسا

2. پدوسیت‌ها

3.سلول‌های جنب گلومرولی

4.سلول‌های اندوتلیال

اعضا تیم آزمون:

آرمین پیشکاری

مجتبی صانعی

محمد فرخنده اقبال

سارا غلامی

 

بررسی آزمون:

دکتر شیرین عارفی

دکتر امیرسالار زندی

 

 

ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!

https://www.instagram.com/irvm_group/

https://t.me/irvm98science

https://www.aparat.com/irvm_group

 

پاسخنامه کلیدی

 

 

جواب شماره سوال جواب شماره سوال
2 21 1 1
2 22 3 2
4 23 4 3
1 24 1 4
4 25 4 5
4 26 1 6
1 27 4 7
1 28 4 8
1 29 1 9
2 30 2 10
2 31 4 11
2 32 3 12
4 33 1 13
3 34 1 14
1 35 1 15
3 36 4 16
4 37 4 17
2 38 4 18
2 39 3 19
3 40 2 20

 

 

 

 

نویسنده :

گروه دامپزشکی ایران

تو هم میتونی مقاله خودت رو منتشر کنی !

با کلیک بر روی دکمه زیر تو هم میتونی مقاله خودت رو داخل وبسایت گروه دامپزشکی ارسال و پس از تایید، منتشر کنی !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تو هم میتونی مقاله خودت رو منتشر کنی !

با کلیک بر روی دکمه زیر تو هم میتونی مقاله خودت رو داخل وبسایت گروه دامپزشکی ارسال کنی و پس از تایید، منتشر کنی !

جستجو محصولات

کاربر گرامی مشخص کنید که در پایان دوره نیاز به دریافت سرتیفیکیت دارید یا خیر