رزومه دکتر امید زهتاب‌ور

تحصیلات

دکتری, —, آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی, تهران

دکتری عمومی, —, دامپزشکی, تهران

کتاب‌های تالیفی

علیرضا وجهی ، مجید مسعودی فرد، مهدی مقیم، عباس وشکینی و امید زهتاب ور. “اواتراسونوگرافی ماهیان خاویاری برای تشخیص جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی.” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1396.

پیمان عزیزی، بابک رسولی و امید زهتاب ور. “کالبدشناسی دندان ها در اسب.” تهران: نوربخش، 1397.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

Omid Zehtabvar, Ali Reza Vajhi, Zahra Toutian, Majid Masoudi Fard, and Somayeh Davoodipour. “Investigating the Echocardiography and Heart Anatomy of Immature Beluga (Huso huso) With the Aim of Providing Standard Approaches.” IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY 14, no. 1 (2019): .

Ali Reza Vajhi, Majid Masoudi Fard, Abbas Veshkini , Omid Zehtabvar, Mahdi Moghim, and Mohsen Akhtarzade. “Investigating the Normal Digestive Canal Ultrasonography of Mature Persian Sturgeon for Providing Standard Approaches.” IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY 14, no. 2 (2019): 142-153.

Farzad Davari, Omid Zehtabvar, Mohamad Molazem, Zahra Toutian, Mohammad Soltani, and Mahdokht Khan amooei ashi. “Computed Tomographic Anatomy of the Trachea, Bronchi and Lungs in the Caspian Pond Turtle (Mauremys caspica).” IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY 15, no. 1 (2020): 70-77.

امید زهتاب ور، رضا خوشوقتی و سیدفخرالدین برقعی. “مروری بر ساختار پوست.” التیام- انجمن جراحی دامپزشکی ایران 5، 2 (1397): 4-12.

امید زهتاب ور، زهرا طوطیان ، علیرضا وجهی ، مجید مسعودی فرد و سمیه داودی پور. “مطالعه آناتومی و اولتراسونوگرافی طبیعی رگ های مرتبط با قلب فیل ماهی (huso Huso (نابالغ.” مجله تحقیقات دامپزشکی 74، 4 (1398): .

امید زهتاب ور، زهرا طوطیان ، علیرضا وجهی ، مجید مسعودی فرد و سمیه داودی پور . “مطالعه آناتومی و اولتراسونوگرافی طبیعی رگ¬های مرتبط با قلب فیل¬ ماهی (Huso huso) نابالغ.” مجله تحقیقات دامپزشکی 74، 4 (1398): 547-553.

همایش‌های بین المللی

Omid Zehtabvar, Majid Masoudi Fard, Somayeh Davoodipour, Iman Memarian, and Shilan baghaeikia. “Normal CT Scan of Hyoid system of the Asiootus.” 6th international veterinary poultry congress, Tehran.

Omid Zehtabvar, Majid Masoudi Fard, Somayeh Davoodipour, Iman Memarian, and Farzad Davari. “Normal CT Scan Study of the Scleral ring sesamoid bones of the Asio otus.” 6th international veterinary poultry congress, Tehran.

Omid Zehtabvar, Amir Rostami, Sarang Soroori, Somaye Davudypoor, and Seyed Fakhredin Borgheie. “NORMAL RADIOGRAPHIC AND ANATOMIC STUDY ON THE SKULL OF THE IMMATURE NILE CROCODILE.” 2nd international and 11th national veterinary anatomy congress,.

Omid Zehtabvar, Amir Rostami, Sayed Fakhrodin Borghaeie, and Mina Mousapour. “COMPARATIVE MORPHOLOGIC STUDY ON THE STRUCTURE OF HAIR SHAFT IN DOG AND CAT.” 2nd international and 11th national veterinary anatomy congress,.

Omid Zehtabvar, Ali Reza Vajhi, Amir Rostami, Iman Memarian, Seyed Fakhredin Borgheie, and Mohsen Amani. “NORMAL CT SCAN STUDY ON PELVIC BONES AND SACRUM IN PERSIAN SQUIRREL.” 2nd international and 11th national veterinary anatomy congress,.

داوری‌های انجام شده

جشنواره ملی حرکت بخش بین الملل، ایران، کرمانشاه، 1396/09/24

داور بخش دانشگاهی یازدهمین جشنواره ملی حرکت، دانشگاه تهران، 1397/04/27

عضو کمیته علمی جشنواره علمی دانشجویی روز جهانی علم دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، 1397/08/27

عضو کمیته داوری جشنواره علمی دانشجویی روز جهانی علم دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، 1397/08/27

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, …)

استاد راهنمای انجمن علمی دانشجویی برگزیده (رتبه اول) در فعالیت خلاقانه یازدهمین جشنواره ملی حرکت، ملی، سایر، 1397/09/05

نویسنده کتاب برگزیده مرحله دانشگاهی یازدهمین جشنواره ملی حرکت (کالبدشناسی خزندگان)، ملی، سایر، 1397/11/14

نویسنده کتاب برگزیده مرحله دانشگاهی یازدهمین جشنواره ملی حرکت (کالبدشناسی دستگاه عصبی)، ملی، سایر، 1397/11/14