رزومه

_مدیر بیمارستان دامپزشکی نیکان
_بورد تخصصی بیماری های داخلی حیوانات کوچک از دانشگاه تهران
_اکسترنشیپ کاردیولوژی از
Justus Liebig University Giessen
_دوره دیده ی اکوکاردیوگرافی از
Istituto Veterinario Novara