_رئیس درمانگاه دامپزشکی دکتر مشیری( کلینیسین حیوانات خانگی)
_متخصص جراحی(بورد تخصصی جراحی و بیهوشی) از دانشگاه شیراز
_پژوهشگر دوره پسا دکتری (طب بازساختی و
ترمیمی) از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران
_ عضو بنیاد ملی نخبگان
_عضو هیات داوران و تحریر مجالات بین المللی ISI