مقالات و کتب

رزومه کامل ایشان را از سایت دانشگاه رازی کرمانشاه مطالعه بفرمایید.