دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی از دانشگاه تهران

عضو هیئت مدیره‌ جامعه دامپزشکی دام های کوچک

موسس اولین کلینیک تخصصی زانو در دام های کوچک