_استاد تمام گروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

_دکتری تخصصی آسیب‌شناسی از دانشگاه تهران

_مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی پاتوبیولوژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

_دیپلمای تخصصی  European School از دانشگاه برن سوییس

_دیپلمای تخصصی از  Universita degli Studi di Padova, Italy

_انجام فرصت مطالعاتی در مرکز Animal health انگلستان

_مولف کتاب‌های:
+پاتولوژی تشخیصی دامپزشکی
+اصول کالبدگشایی و نمونه برداری

_ترجمه کتاب‌های:
+آسیب‌شناسی بیماری‌های پرندگاه زینتی
+راهنمای کالبدگشایی سگ‌ها، گربه‌ها و پستانداران کوچک

_European Society of Veterinary pathology ,(ESVP)، عضو ملی

_Charles Louis Davis,D.V.M.Foundation(USA) for the educational advancement of Veterinary and Comparative Pathology ، عضو ملی