_ استاديار گروه آموزشي جراحی و رادیولوژی دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران

_ عضو شوراي مرکزي مرکز تحقيقات سوختگي ايران- دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني ایران

_   عضو شوراي مرکزي مرکز آموزش لاپاروسکوپی دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درمانی
تهران

_    عضو شورای پژوهشی گروه جراحی و رادیولوژی

_ داراي بورد تخصصي جراحي دامپزشکي از دانشگاه تهران

_    عضو نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران

_   عضو انجمن جراحي دامپزشکي ايران

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران