اطلاعات رویداد

تاریخ: ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱
ساعت: ۱۰ الی ۱۶
همراه با اعطاء گواهی حضور
دارای ۵ امتیاز بازآموزی

• قابلیت تولیدمثلی کل گله
• کفایت فحل‌یابی
• کفایت باروری
• نرخ بیماری‌های تولیدمثلی و سقط