اطلاعات ارسال کتاب

هزینه‌ی ارسال پستی: ۲۵ هزار تومان ( +۱۰ هزار تومان به ازای هر کتاب اضافی انتشارات دانشگاه تهران)
میانگین مدت زمان ارسال: ۷۲ ساعت پس از واریز