دستنامه‌ی فارماکولوژی و درمان‌شناسی گورمن و گیلمن (مجموعه‌ی سه‌جلدی)

اطلاعات ارسال کتاب هزینه‌ی ارسال پستی: ۲۵ هزار تومان ( +۱۰ هزار تومان به ازای هر کتاب اضافی انتشارات دانشگاه…

1
تومان۳,۰۰۰,۰۰۰

روش‌های آزمایش‌های تجربی در فارماکولوژی

اطلاعات ارسال کتاب هزینه‌ی ارسال پستی: ۲۵ هزار تومان ( +۱۰ هزار تومان به ازای هر کتاب اضافی انتشارات دانشگاه…

0
تومان۲۲,۰۰۰

سم‌شناسی دامپزشکی اصول پایه و بالینی (مجموعه‌ی سه‌جلدی)

اطلاعات ارسال کتاب هزینه‌ی ارسال پستی: ۲۵ هزار تومان ( +۱۰ هزار تومان به ازای هر کتاب اضافی انتشارات دانشگاه…

0
تومان۳۲۰,۰۰۰

مسمومیت در دام‌های بزرگ

اطلاعات ارسال کتاب هزینه‌ی ارسال پستی: ۲۵ هزار تومان ( +۱۰ هزار تومان به ازای هر کتاب اضافی انتشارات دانشگاه…

2
تومان۶۰,۰۰۰