با حضور دکتر وجگانی، رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و دکتر صفری، رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا