وبینار مقاله نویسی مقدماتی و پیشرفته – 10 و 11 مهرماه 1399 (+گواهی حضور از دانشگاه تهران)