وبینار مقاله نویسی مقدماتی و پیشرفته – ۱۰ و ۱۱ مهرماه ۱۳۹۹ (+گواهی حضور از دانشگاه تهران)